MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
Modlitby matek z komunity Solace * Mothers Prayers of the Solace Community

Spiritualita komunity Solace je úplné odevzdání se, jednoduchost a radostná poslušnost vůči vůli Otce, takže skrze modlitbu můžeme být vedeni Otcem a být komunitou, která odpovídá na toto vedení a ne komunitou, která sama vyvíjí iniciativu.

Jak to bylo na úplném začátku?

V roce 1994 napsala skupina křesťanů v Anglii brožurku s názvem  Co to děláme našim dětem. Knížka byla plná statistik o tom, jak trpí děti v Anglii, ale i jinde ve světě. Ti, kdo tu knížku napsali, byli zhrozeni tím, co se kolem nich děje. Měli pocit, že musí dát návrh na změnu systému v Anglii, že nesmí dovolit, aby děti takto trpěly. Nechtěli jen nečinně přihlížet, v jaké zemí vyrůstají jejich děti a vnoučata. Brožurku dali všem členům parlamentu a někteří ji ani nemohli číst: uváděné skutečnosti byly otřesné. Naše zakladatelka Veronika a její švagrová Sandra chtěly také něco udělat nejen pro své děti, ale i pro děti na celém světě

V roce 1995 na katolické charizmatické konferenci v městečku Walsingham Sandru probudil hlas, který jí říkal: modli sa za své děti. Po chvíli ten hlas uslyšela ještě jednou. Protože Sandra se celý život za své děti modlila, dohodla se se švagrovou Veronikou, že se budou modlit jeden desátek radostného růžence „...kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila“ za to, aby poznaly, co od nich Pán chce.  Poznaly, že Mu mají s důvěrou odevzdávat svoje děti, aby On mohl působit v jejich životech. Sandra a Veronika znaly další matky, které měly problémy s dětmi, a tak vznikla první skupinka Modliteb matek. Pán tyto modlitby potvrdil skutečnými zázraky a slovem z knihy proroka Jeremiáše „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy...“

Za necelé dva roky se Modlitby matek rozšířily do mnohých zemí světa. Veronika byla už babičkou, Sandra měla osm dětí, neměly žádné prostředky na to, aby MM dělaly reklamu. Pouze se modlily a o svých modlitbách řekly či napsaly svým známým a rodině. A Pán Ježíš sám posílal nové a nové matky a vytvářel nové skupinky. Nikoho nezvaly, nic neorganizovaly. Šly jen tam, kam je pozvali.

Několik vět z prvního Veroničina listu:

Milá přítelkyně,

jsem velmi ráda, že Ti mohu říct něco o Modlitbách matek. V jisté době jsme my dvě, moje švagrová Sandra a já, cítily potřebu modlit se s větší odevzdaností, abychom mohly čelit problémům, které se týkaly našich dětí. Cítily jsme se povolané začít s novou modlitební skupinou, která by se modlila speciálně za děti, a pozvat i další matky, aby se k nám připojily. ...

Na své modlitby jsme dostaly úžasné odpovědi a víme, že tato modlitební skupina je „Pánova“.  Bylo to velmi požehnané! Také sme zjistily, že mnohé matky měly podobné představy a připojily se k nám!

Je velmi potěšující vědět, že nejsme samy a že další matky pokračují v našich modlitbách na různých místech Anglie a v jiných částech světa.

V prvních dnech, kdy jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné stezce, otevřela jsem náhodně Bibli na stránce knihy proroka Jeremiáše, kde byl verš 31, 16. Jak nádherné potvrzení – kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť je tu mzda za to, co jsi vykonala.“

… Je opravdu nevyhnutelné, abychom se spojily a sjednotily se v modlitbě za své děti...

Veronika

Jak vznikly Modlitby otců a komunita Útěcha?

Krátce po vzniku skupinek Modliteb matek, se mnozí věřící muži, jejichž manželky se modlily v MM, ptali, jaké je jejich místo v MM. Proč se modlí jenom matky? Matky i otcové se modlili za tento problém a vznikly skupinky Modliteb otců. Maurice  – Veroničin bratr a Sandřin manžel – říkal, že je velmi důležité, aby se muži setkávali sami, bez žen, aby si mohli promluvit o problémech, které mají, a nemuseli se cítit trapně. Modlitby otců jsou ve více zemích, i u nás a na Slovensku.

Takto po vzniku skupinek Modliteb otců vznikla komunita Útěcha – Solace Community. Komunita  zastřešuje Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry.

Jak to vypadá dnes?

Dnes jsou modlitby matek ve více než 122 zemích světa. Veronika vykonala misijní návštěvy v mnoha zemích, kde mluvila o spiritualitě odevzdání. Brožurka MM je přeložena do mnoha jazyků včetně aramejštiny (což je rodný jazyk Pána Ježíše).

Od roku 1999 se každé dva roky koná konference národních koordinátoriek Modliteb matek z celého světa. Setkávají se na ní matky z jednotlivých zemí, aby se spolu modlily za komunitu Útěcha. Konference bývá vždy v jiné zemi. V roce  2012 byla v České republice, ve Vranově u Brna, a zúčastnily se jí  koordinátorky z 24 zemí světa.

Od roku 1997 se každý rok na podzim koná v ČR národní setkání MM pro matky, které se modlí ve skupinkách MM. V roce 2000 byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí, jako oficiální hnutí pod názvem „Modlitby matek-hnutí křesťanských matek“.

Před osmi lety se matky kromě modliteb ve skupinkách začaly čtyřikrát do roka pravidelně setkávat na modlitební triduu. Po celý rok se modlíme za své děti a jednou za čtvrt roku jsme všichni pozváni, abychom v pátek odprošovali za své hříchy, abychom v sobotu po tomto pátku odpouštěli těm, kdo ublížili nám a našim dětem, a abychom prosili za jejich obrácení. A v neděli v pokoře odprošení a svobodě odpuštění jsme pozváni radovat se před Pánem a děkovat za všechna jeho dobrodiní.

Kromě toho je možné setkat se na duchovních cvičeních pořádaných pro MM. Během roku se setkávají maminky také s koordinátorkami na diecézních, děkanátních/vikariátních setkáních či přímo ve skupinkách.

Stále přicházejí nové maminky, toužící odevzdávat sebe a své děti do Boží náruče.